Hoppa till innehållet
FREE Shipping on orders over €100
FREE Shipping on orders over €100

Användarvillkor

Den här sidan (tillsammans med de dokument som hänvisas till på den) berättar om villkoren för att vi levererar någon av produkterna (Produkterna) som listas på vår webbplats //eu.sealskinz.com (vår webbplats) till dig. Läs dessa villkor noggrant innan du beställer några produkter från vår webbplats. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter samtycker du till att vara bunden av dessa villkor (recensat 13.07.2022)

Du bör skriva ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

1 Information om oss

1.1 https://eu.sealskinz.com/ är en webbplats som drivs av SealSkinz Limited (vi). Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer 04925632 och med vårt registrerade kontor på 36 Oldmedow Road, Hardwick Industrial Estate, King's Lynn, Norfolk PE30 4PP. Vårt momsnummer är 916 5884 87.

2 Tjänsttillgänglighet

2.1 Vi säljer till de flesta länder förutom de där vårt distributörsavtal utesluter det.

3 Din status

3.1 Genom att göra en beställning via vår webbplats garanterar du att:
3.1.1 Du är juridiskt kapabel för att ingå bindande avtal;
3.1.2 Du är minst 18 år gammal;

4 Hur avtalet bildas mellan dig och oss

4.1 När du har lagt en beställning får du ett e-postmeddelande från oss som bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Observera att detta inte betyder att din beställning har godkänts. Din beställning utgör ett erbjudande till oss att köpa en produkt. Alla beställningar är föremål för godkännande av oss, och vi kommer att bekräfta ett sådant godkännande för dig genom att skicka ett e-postmeddelande till dig som bekräftar att produkten har skickats (avsändningsbekräftelsen). Kontraktet mellan oss (kontrakt) kommer endast att bildas när vi skickar utskicksbekräftelsen till dig.

4.2 Kontraktet kommer endast att gälla de Produkter vars leverans vi har bekräftat i leveransbekräftelsen. Vi kommer inte att vara skyldiga att tillhandahålla några andra produkter som kan ha varit en del av din beställning förrän avsändningen av sådana produkter har bekräftats i en separat leveransbekräftelse.

5 Vår status

5.1 Vi kan tillhandahålla länkar på vår webbplats till webbplatser för andra företag, oavsett om de är anslutna till oss eller inte. Vi kan inte ge något åtagande att produkter som du köper från tredje parts säljare via vår webbplats, eller från företag till vars webbplats vi har tillhandahållit en länk på vår webbplats, kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, och alla sådana garantier avsägs absolut av oss. Denna ANSVARSFRISKRIVNING påverkar inte dina lagstadgade rättigheter gentemot tredje parts säljare. Vi kommer att meddela dig när en tredje part är inblandad i en transaktion, och vi kan avslöja din kundinformation relaterad till den transaktionen till tredje parts säljare.

6 Konsumenträttigheter

6.1 Om du ingår ett avtal som konsument kan du säga upp ett avtal när som helst inom trettio(30) arbetsdagar, från och med dagen efter att du tagit emot produkterna. I det här fallet kommer du att få full återbetalning av det pris som betalats för produkterna i enlighet med vår återbetalningspolicy (som anges i klausul 10 nedan).

6.2 För att säga upp ett kontrakt måste du informera oss skriftligen. Du måste också returnera produkten/produkterna till oss omedelbart, i samma skick som du tog emot dem och på egen kostnad och risk. Du har en laglig skyldighet att ta rimlig hand om produkterna medan de är i din ägo. Om du inte uppfyller denna skyldighet kan vi ha rätt att väcka talan mot dig för ersättning.

6.3 Detaljer om denna lagstadgade rättighet, och en förklaring av hur man utövar den, finns i avsändningsbekräftelsen. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

7 Tillgänglighet och leverans

71 Din beställning kommer att uppfyllas senast det leveransdatum som anges i leveransbekräftelsen eller, om inget leveransdatum anges, inom 30 dagar från datumet för avsändningen Bekräftelse, om det inte finns exceptionella omständigheter.

8 Risk och titel

8.1 Produkterna sker på din risk från leveranstillfället.

8.2 Äganderätten till produkterna övergår endast till dig när vi får full betalning av alla belopp som ska betalas för produkterna, inklusive eventuella tillämpliga leveransavgifter.

9 Pris och betalning

9.1 Priset på alla produkter kommer att vara det som anges på vår webbplats från tid till annan, utom i fall av uppenbara fel.

9.2 Dessa priser inkluderar skatter men exkluderar eventuella tillämpliga leveranskostnader, som kommer att läggas till det totala beloppet (om tillämpligt) som anges i vår Leveransguide .

9.3 Priserna kan komma att ändras när som helst, men ändringar kommer inte att påverka beställningar för vilka vi redan har skickat en leveransbekräftelse till dig.

9.4 Vår webbplats innehåller ett stort antal produkter och det är alltid möjligt att, trots våra ansträngningar, kan vissa av produkterna som listas på vår webbplats vara felaktigt prissatta. Vi kommer normalt att verifiera priser som en del av våra leveransprocedurer så att, där en produkts korrekta pris är lägre än vårt angivna pris, kommer vi att debitera det lägre beloppet när vi skickar produkten till dig. Om en produkts korrekta pris är högre än priset som anges på vår webbplats, kommer vi normalt, efter vårt gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner innan vi skickar produkten, eller avvisa din beställning och meddela dig om ett sådant avslag.

9.5 Vi är inte skyldiga att tillhandahålla produkten till dig till det felaktiga (lägre) priset, även efter att vi har skickat en leveransbekräftelse till dig, om prisfelet är uppenbar och omisskännlig och kunde rimligen ha uppfattats av dig som en felaktig prissättning.

9.6 Betalning för alla produkter måste ske med kredit- eller betalkort eller via PayPal. Vi accepterar betalning med MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, Solo, JCB-kort och American Express. Om vi ​​debiterar ditt kredit- eller betalkort och sedan inte kan skicka din beställning kommer vi att återbetala debiteringen inom två arbetsdagar.

10 Vår återbetalningspolicy
10.1 När du returnerar en produkt till oss:

10.1.1 eftersom du har sagt upp avtalet mellan oss inom trettio (30) dagars ångerperiod (se punkt 6.1 ovan), kommer vi att behandla återbetalningen till dig så snart som möjligt och i alla fall inom 30 dagar från den dag du har meddelat din uppsägning. I detta fall kommer vi att återbetala hela priset för produkten. Du kommer dock att stå för kostnaden för att returnera varan till oss.

10.1.2
 av någon annan anledning (till exempel för att ha meddelat oss i i enlighet med punkt 20 att du inte godkänner någon ändring i dessa villkor eller i någon av våra policyer, eller för att du hävdar att produkten är defekt), kommer vi att undersöka den returnerade produkten och kommer att meddela dig om din återbetalning via e. -post inom rimlig tid. Vi kommer vanligtvis att behandla återbetalningen till dig så snart som möjligt och i alla fall inom fjorton dagar från den dag vi bekräftade för dig via e-post att du hade rätt till återbetalning för den defekta produkten. Produkter som returneras av dig på grund av ett defekt kommer att återbetalas i sin helhet, inklusive en återbetalning av leveransavgifterna för att skicka varan till dig och kostnaderna för att returnera varan till oss.

10.1 .3
 Vi kommer vanligtvis att återbetala alla pengar som vi fått från dig med samma metod som du ursprungligen använde för att betala för ditt köp.

11 Vårt ansvar

111 Vi garanterar dig att alla produkter som köps från oss via vår webbplats är av tillfredsställande kvalitet och rimligen lämpliga för alla ändamål för vilka produkter av detta slag vanligtvis tillhandahålls.

11.2 Vårt ansvar för förluster som du lider till följd av att vi bryter mot detta avtal inklusive avsiktliga brott är strikt begränsat till inköpspriset för produkten du köpt och eventuella förluster som är en förutsebar konsekvens av att vi brutit avtalet. Förluster är förutsebara där de kan tänkas av dig och oss när din beställning accepteras av oss.

11.3 Detta inkluderar eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar:
11.3.1 För dödsfall eller personligt skada orsakad av vår försumlighet;
11.3.2 I enlighet med avsnitt 2(3) i Consumer Protection Act 1987;
11.3.3 För bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning; eller
11.3.4 För eventuella avsiktliga brott mot dessa villkor från oss som ger dig rätt att säga upp avtalet mellan oss.
11.3.5 För alla frågor där det skulle vara olagligt för oss att utesluta, eller försöka utesluta, vårt ansvar.

11.4 Vi är inte ansvariga för indirekta förluster som inträffar som en bieffekt av huvudförlusten eller skadan och som inte är förutsebara av dig och oss och även om sådana förluster beror på ett avsiktligt brott av oss av dessa Villkor som skulle ge dig rätt att säga upp avtalet mellan oss, inklusive men inte begränsat till:
11.4.1 förlust av inkomst eller inkomst;
11.4.2 förlust av affärer;
11.4.3 förlust av vinst eller kontrakt;
11.4.4 förlust av förväntade besparingar;
11.4.5 förlust av data; eller
11.4.6 slöseri med ledning eller kontorstid hur det än uppstår och oavsett om det orsakas av skadestånd (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller annat, även om det är förutsebart; förutsatt att denna klausul 11.4 inte ska förhindra anspråk på förlust av eller skada på din materiella egendom som faller inom villkoren i klausul 11.1 eller klausul 11.2 eller andra anspråk på direkt ekonomisk förlust som inte är uteslutna av någon av kategorierna 1 till 6 inklusive denna klausul 11.4.

11.5 Om du köper en produkt från en tredje parts säljare via vår webbplats, kommer säljarens individuella ansvar att anges i säljarens villkor.

12 Skriftlig kommunikation

12.1 Tillämpliga lagar kräver att viss information eller kommunikation vi skickar till dig ska vara skriftlig. När du använder vår sida accepterar du att kommunikationen med oss ​​huvudsakligen kommer att vara elektronisk. Vi kommer att kontakta dig via e-post eller ge dig information genom att lägga upp meddelanden på vår webbplats. För avtalsändamål samtycker du till detta elektroniska kommunikationsmedel och du bekräftar att alla kontrakt, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt överensstämmer med alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

13 meddelanden

13.1 Alla meddelanden som du lämnar till oss måste lämnas till Sealskinz Limited på det registrerade kontor som anges i klausul 1.1 ovan. Vi kan meddela dig antingen på den e-post- eller postadress du uppger till oss när du gör en beställning, eller på något av de sätt som anges i punkt 13 ovan. Meddelandet kommer att anses mottaget och korrekt delges omedelbart när det publiceras på vår webbplats, 24 timmar efter att ett e-postmeddelande har skickats, eller tre dagar efter datumet för postningen av ett brev.För att bevisa att ett meddelande har delgivits är det tillräckligt att bevisa, när det gäller ett brev, att ett sådant brev var korrekt adresserat, stämplat och postat och, när det gäller ett e-postmeddelande, att sådant e- post skickades till adressatens angivna e-postadress

14 Överföring av rättigheter och skyldigheter

14.1 Avtalet mellan dig och oss är bindande för dig och oss och för våra respektive efterträdare och överlåtare.

14.2 Du får inte överföra, överlåta, debitera eller på annat sätt förfoga över ett kontrakt, eller några av dina rättigheter eller skyldigheter som uppstår under det, utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

14.3 Vi kan överföra, överlåta, debitera, lägga ut underkontrakt eller på annat sätt förfoga över ett kontrakt, eller någon av våra rättigheter eller skyldigheter som uppstår under det, när som helst under avtalsperioden.

15 händelser utanför vår kontroll

15.1 Vi kommer inte att hållas ansvariga eller ansvariga för eventuella underlåtenhet att fullgöra, eller försening i fullgörandet av, någon av våra skyldigheter enligt ett kontrakt som orsakas av händelser utanför vårt rimliga kontroll (Force Majeure Event).

15.2 En Force Majeure-händelse inkluderar varje handling, händelse, utebliven, underlåtenhet eller olycka utanför vår rimliga kontroll och inkluderar särskilt (utan begränsning) följande:15.2.1 Strejker, lockouter eller andra stridsåtgärder;
15.2.2 Invånare, upplopp, invasion , terroristattack eller hot om terroristattack, krig (oavsett om det förklaras eller inte) eller hot eller förberedelse för krig;
15.2.3 Brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning , sättningar, epidemi eller annan naturkatastrof;
15.2.4 Omöjlighet att använda järnvägar, sjöfart, flygplan, motortransporter eller andra offentliga eller privata transportmedel;
15.2.5 Omöjlighet att använda offentliga eller privata telenät;
15.2.6 Lagarna, dekret , lagstiftning, förordningar eller restriktioner från någon regering.

15.3 Vår prestation enligt något Kontrakt anses vara avstängd under den period som Force Majeure-händelsen fortsätter, och vi kommer att ha en förlängning av tiden för prestation under varaktigheten av den perioden. Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att avsluta Force Majeure-händelsen eller hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter enligt avtalet kan fullgöras trots Force Majeure-händelsen.

16 Waiver

16.1 Om vi ​​vid något tillfälle under kontraktets löptid misslyckas med att insistera på att strikt fullgöra någon av dina skyldigheter enligt kontraktet eller någon av dessa villkor , eller om vi underlåter att utöva någon av de rättigheter eller gottgörelser som vi är berättigade till enligt Kontraktet, ska detta inte utgöra ett avstående från sådana rättigheter eller gottgörelser och ska inte befria dig från att uppfylla sådana skyldigheter.

16.2 Ett avstående från oss av någon försummelse ska inte utgöra ett avstående från någon efterföljande försummelse.

16.3 Inget avstående från oss av någon av dessa villkor ska gälla om det inte uttryckligen anges vara ett avstående och meddelas dig skriftligen i enlighet med klausulen 14 ovan.

17 Avskiljbarhet

17.1 Om någon av dessa villkor eller bestämmelser i ett kontrakt av någon behörig myndighet bedöms vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa i någon omfattning, gäller sådana villkor, villkor eller bestämmelse kommer i den utsträckningen att skiljas från de återstående villkoren och bestämmelserna som kommer att fortsätta att vara giltiga i den utsträckning som lagen tillåter.

18 Hela avtalet

18.1 Dessa villkor och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dem representerar hela avtalet mellan oss i förhållande till föremålet för något Kontrakt och ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser eller arrangemang mellan oss, oavsett om muntlig eller skriftlig

18.2 Vi erkänner var och en att, när vi ingick ett kontrakt, ingen av oss har förlitat sig på någon representation, utfästelse eller löfte från den andra eller antyds av något som sagts eller skrivet i förhandlingar mellan oss före ett sådant Kontrakt förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor.

18.3 Ingen av oss ska ha någon gottgörelse med avseende på något osant uttalande som gjorts av den andre, vare sig muntligt eller skriftligt, före datumet för något Kontrakt (såvida inte sådana osanna påstående har gjorts på ett bedrägligt sätt) och den andra partens enda gottgörelse ska vara för avtalsbrott enligt dessa villkor.

19 Vår rätt att ändra dessa villkor

19.1 Vi har rätt att revidera och ändra dessa villkor från tid till annan för att återspegla förändringar i marknadsförhållanden som påverkar vår verksamhet, förändringar i teknik, förändringar i betalningsmetoder , ändringar i relevanta lagar och regulatoriska krav och ändringar i vårt systems kapacitet.

19.2 Du kommer att omfattas av de policyer och villkor som gäller när du beställer produkter från oss, såvida inte någon ändring av dessa policyer eller dessa villkor måste göras enligt lag eller statlig myndighet (i vilket fall det kommer att gälla för beställningar som du tidigare gjort), eller om vi meddelar dig om ändringen av dessa policyer eller dessa villkor innan vi skickar utskicksbekräftelsen till dig (i vilket fall vi har rätt att anta att du har accepterat ändringen av villkoren, såvida du inte meddelar oss om motsatsen inom sju arbetsdagar efter att du mottagit produkterna).

20 Lag och jurisdiktion

20.1 Kontrakt för köp av produkter via vår webbplats och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem eller deras ämne eller bildande (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) kommer att styras av engelsk lag. Varje tvist eller anspråk som uppstår ur eller i samband med sådana kontrakt eller deras bildande (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) ska vara föremål för de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

21 Google Adwords Remarketing

Vi använder Google AdWords Remarketing för att marknadsföra SealSkinz på internet. AdWords remarketing visar relevanta annonser som är skräddarsydda för dig baserat på vilka delar av SealSkinz-webbplatsen du har sett genom att placera en cookie på din maskin. Med Google AdWords Remarketing kan vi skräddarsy vår marknadsföring för att bättre passa dina behov och bara visa annonser som är relevanta för dig. Om du inte vill delta i vår Google AdWords-remarketing kan du välja bort det genom att besöka Googles annonspreferenshanterare

22 Konkurrensavtal

20.1 Vi förbehåller oss rätten att avsluta en tävling när som helst. Tävlingspriserna är beroende av lager och storlek.

20.2 Tävlingspriser kan inte bytas ut mot ett penningvärde och returneras till oss om inte produkten har ett tillverkningsfel.

20.3 Alla tävlingar listade på sociala medier/webbplatser/litteratur eller sealskinz.com gäller endast invånare i Storbritannien om inte annat anges.

20.4 Tillträdesmekanismen kommer att vara tydligt listad på sociala medier/webbplatser/litteratur eller sealskinz.com, endast användare som deltar via denna mekanism kommer att vara berättigade till tävlingspriserna.

20.5 Sealskinz-personal är inte berättigad att delta i tävlingen och kommer inte att väljas ut för att vinna priset.

.

Jämför produkter

{"one"=>"Välj 2 eller 3 objekt att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 objekt valda"}

Välj första objektet att jämföra

Välj det andra objektet att jämföra

Välj det tredje objektet att jämföra

Jämföra