Doorgaan naar inhoud
FREE Shipping on orders over €50
FREE Shipping on orders over €50

Algemene voorwaarden

Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar erop wordt verwezen) vindt u de algemene voorwaarden waaronder wij een van de producten (Producten) die op onze website //eu.sealskinz.com (onze site) worden vermeld, aan u leveren. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u Producten van onze site bestelt. U dient te begrijpen dat door het bestellen van een van onze Producten, u ermee instemt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden (herzien 13.07.2022)

U dient een kopie van deze algemene voorwaarden af ​​te drukken voor toekomstig gebruik.

1 Informatie over ons

1.1 https://eu.sealskinz.com/ is een site die wordt beheerd door SealSkinz Limited (wij). We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 04925632 en met ons hoofdkantoor op 36 Oldmedow Road, Hardwick Industrial Estate, King's Lynn, Norfolk PE30 4PP. Ons btw-nummer is 916 5884 87.

2 Servicebeschikbaarheid

2.1 We verkopen aan de meeste landen, behalve die waar onze distributeursovereenkomst dit uitsluit.

3 Uw status

3.1 Door een bestelling te plaatsen via onze site, garandeert u dat:
3.1.1 U wettelijk in staat bent bindende contracten aan te gaan;
3.1.2 Je bent minimaal 18 jaar oud;

4 Hoe het contract tussen u en ons tot stand komt

4.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van ons een e-mail waarin wordt bevestigd dat we uw bestelling hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een ​​Product te kopen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons, en we zullen een dergelijke acceptatie aan u bevestigen door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat het product is verzonden (de verzendbevestiging). Het contract tussen ons (Contract) komt pas tot stand wanneer we u de verzendbevestiging sturen.

4.2 Het Contract heeft alleen betrekking op die Producten waarvan we de verzending hebben bevestigd in de Verzendbevestiging. We zijn niet verplicht om andere producten te leveren die mogelijk deel hebben uitgemaakt van uw bestelling totdat de verzending van dergelijke producten is bevestigd in een afzonderlijke verzendbevestiging.

5 Onze status

5.1 We kunnen op onze site links plaatsen naar de websites van andere bedrijven, al dan niet aan ons gelieerd. We kunnen niet garanderen dat producten die u koopt van externe verkopers via onze site, of van bedrijven naar wiens website we een link op onze site hebben geplaatst, van bevredigende kwaliteit zullen zijn, en dergelijke garanties worden door ons absoluut AFGEWEZEN. Deze DISCLAIMER heeft geen invloed op uw wettelijke rechten jegens de externe verkoper. We zullen u op de hoogte stellen wanneer een derde partij bij een transactie is betrokken, en we kunnen uw klantinformatie met betrekking tot die transactie bekendmaken aan de externe verkoper.

6 Consumentenrechten

6.1 Als u een overeenkomst aangaat als consument, kunt u een overeenkomst te allen tijde opzeggen binnen dertig (30) werkdagen, ingaande op de dag nadat u de producten heeft ontvangen. In dit geval ontvangt u een volledige terugbetaling van de prijs die voor de Producten is betaald in overeenstemming met ons restitutiebeleid (zoals uiteengezet in clausule 10 hieronder).

6.2 Als u een Contract wilt annuleren, moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. U moet het/de Product(en) ook onmiddellijk aan ons retourneren, in dezelfde staat waarin u ze hebt ontvangen, en op eigen kosten en risico. U bent wettelijk verplicht om redelijkerwijs voor de Producten te zorgen zolang ze in uw bezit zijn. Als u deze verplichting niet nakomt, hebben we mogelijk een vorderingsrecht tegen u voor schadevergoeding.

6.3 Details van dit wettelijk recht, en een uitleg over hoe je het kunt uitoefenen, staan ​​in de Verzendbevestiging. Deze bepaling doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

7 Beschikbaarheid en levering

71 Uw bestelling wordt uitgevoerd op de leveringsdatum die is vermeld in de Verzendbevestiging of, als er geen leveringsdatum is vermeld, binnen 30 dagen na de datum van de Verzending Bevestiging, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.

8 Risico en titel

8.1 De Producten zijn vanaf het moment van levering voor uw risico.

8.2 Het eigendom van de Producten gaat pas op u over wanneer we de volledige betaling hebben ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de Producten, inclusief eventuele leveringskosten.

9 Prijs en betaling

9.1 De prijs van alle Producten is zoals deze van tijd tot tijd op onze site wordt vermeld, behalve in gevallen van duidelijke fouten.

9.2 Deze prijzen zijn inclusief belastingen, maar exclusief eventuele bezorgkosten, die worden toegevoegd aan het totale verschuldigde bedrag (indien van toepassing) zoals uiteengezet in onze Bezorggids .

9.3 Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor we u al een verzendbevestiging hebben gestuurd.

9.4 Onze site bevat een groot aantal Producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de Producten die op onze site worden vermeld, onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren we de prijzen als onderdeel van onze verzendingsprocedures, zodat, wanneer de juiste prijs van een Product lager is dan de door ons aangegeven prijs, we het lagere bedrag in rekening brengen wanneer we het Product naar u verzenden. Als de juiste prijs van een Product hoger is dan de prijs die op onze site wordt vermeld, zullen we normaal gesproken, naar eigen goeddunken, ofwel contact met u opnemen voor instructies voordat we het Product verzenden, ofwel uw bestelling afwijzen en u van een dergelijke afwijzing op de hoogte stellen.

9.5 We zijn niet verplicht om het product aan u te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs, zelfs niet nadat we u een verzendbevestiging hebben gestuurd, als de prijsfout is duidelijk en onmiskenbaar en had redelijkerwijs door u kunnen worden herkend als een verkeerde prijsstelling.

9.6 Betaling voor alle Producten dient te geschieden met een creditcard of betaalpas of via PayPal. We accepteren betalingen met MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, Solo, JCB-kaarten en American Express. Als we uw creditcard of betaalpas belasten en uw bestelling vervolgens niet kunnen verzenden, zullen we de kosten binnen twee werkdagen terugbetalen.

10 Ons restitutiebeleid
10.1 Wanneer u een Product aan ons retourneert:

10.1.1 omdat u het Contract tussen ons heeft opgezegd binnen de afkoelingsperiode van dertig (30) dagen (zie clausule 6.1 hierboven), zullen we de verschuldigde terugbetaling verwerken zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop u de opzegging heeft medegedeeld. In dit geval zullen we de prijs van het Product volledig terugbetalen. U bent echter verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van het artikel naar ons.

10.1.2
 om een ​​andere reden (bijvoorbeeld omdat u ons in in overeenstemming met paragraaf 20 dat u niet akkoord gaat met enige wijziging in deze algemene voorwaarden of in een van onze beleidslijnen, of omdat u beweert dat het product defect is), zullen wij het geretourneerde product onderzoeken en u op de hoogte stellen van uw terugbetaling via e -mail binnen een redelijke termijn. We zullen de aan u verschuldigde terugbetaling gewoonlijk zo snel mogelijk verwerken en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag dat we u via e-mail hebben bevestigd dat u recht had op terugbetaling voor het defecte Product. Door u geretourneerde producten vanwege een defect worden volledig terugbetaald, inclusief een terugbetaling van de verzendkosten voor het verzenden van het artikel naar u en de kosten die u heeft gemaakt om het artikel naar ons terug te sturen.

10.1 .3
 We zullen het geld dat we van u hebben ontvangen gewoonlijk terugbetalen via dezelfde methode die u oorspronkelijk heeft gebruikt om uw aankoop te betalen.

11 Onze aansprakelijkheid

111 We garanderen u dat elk product dat via onze site bij ons is gekocht, van bevredigende kwaliteit is en redelijkerwijs geschikt is voor alle doeleinden waarvoor dit soort producten gewoonlijk worden geleverd.

11.2 Onze aansprakelijkheid voor verliezen die u lijdt als gevolg van het door ons breken van deze overeenkomst, inclusief opzettelijke schendingen, is strikt beperkt tot de aankoopprijs van het Product dat u hebt gekocht en eventuele verliezen die een voorzienbaar gevolg van het door ons breken van de overeenkomst. Verliezen zijn voorzienbaar wanneer ze door u en ons kunnen worden overwogen op het moment dat uw bestelling door ons wordt geaccepteerd.

11.3 Dit omvat of beperkt op geen enkele manier onze aansprakelijkheid:
11.3.1 Voor overlijden of persoonlijke letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
11.3.2 Volgens sectie 2(3) van de Consumer Protection Act 1987;
11.3.3 Voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of
11.3.4 Voor opzettelijke schendingen van deze Voorwaarden door ons die u het recht zouden geven om het contract tussen ons te beëindigen.
11.3.5 Voor elke kwestie waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.

11.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die optreden als een bijwerking van het hoofdverlies of de belangrijkste schade en die niet te voorzien zijn door u en ons en zelfs als dergelijke verliezen het gevolg zijn van een opzettelijke schending van deze Voorwaarden door ons die u het recht zou geven om het contract tussen ons te beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot:
11.4.1 verlies van inkomsten of inkomsten;
11.4.2 verlies van zaken;
11.4.3 verlies van winst of contracten;
11.4.4 verlies van verwachte besparingen;
11.4.5 verlies van gegevens; of
11.4.6 verspilling van management- of kantoortijd, hoe dan ook ontstaan ​​en veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar; met dien verstande dat deze clausule 11.4 vorderingen voor verlies van of schade aan uw materiële eigendom die vallen onder de voorwaarden van clausule 11.1 of clausule 11.2 of andere vorderingen voor directe financiële schade die niet zijn uitgesloten door een van de categorieën 1 tot en met 6, niet zal voorkomen deze clausule 11.4.

11.5 Als u een Product koopt van een externe verkoper via onze site, wordt de individuele aansprakelijkheid van de verkoper uiteengezet in de algemene voorwaarden van de verkoper.

12 Schriftelijke mededelingen

12.1 Toepasselijke wetten vereisen dat sommige informatie of communicatie die we u sturen schriftelijk moet zijn. Wanneer u onze site gebruikt, accepteert u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal zijn. We zullen per e-mail contact met u opnemen of u informatie verstrekken door mededelingen op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden gaat u akkoord met dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

13 Kennisgevingen

13.1 Alle door u aan ons verstrekte kennisgevingen moeten worden gedaan aan Sealskinz Limited op de maatschappelijke zetel vermeld in clausule 1.1 hierboven. We kunnen u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres of postadres dat u ons opgeeft bij het plaatsen van een bestelling, of op een van de manieren die zijn gespecificeerd in clausule 13 hierboven. Kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en correct te zijn betekend onmiddellijk wanneer deze op onze website is geplaatst, 24 uur nadat een e-mail is verzonden, of drie dagen na de datum van publicatie van een brief.Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen, is het voldoende om, in het geval van een brief, te bewijzen dat een dergelijke brief correct is geadresseerd, gefrankeerd en op de post is gedaan en, in het geval van een e-mail, dat die e- mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde

14 Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1 Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en voor onze respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.

14.2 U mag een Contract, of uw rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, niet overdragen, toewijzen, belasten of anderszins vervreemden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

14.3 We kunnen een Contract, of onze rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, op elk moment tijdens de duur van het Contract.

15 gebeurtenissen buiten onze controle

15.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen onder een Contract die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (Force Majeure Event).

15.2 Een geval van overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurt, nalaten of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat in het bijzonder (maar niet beperkt tot) het volgende:15.2.1 Stakingen, uitsluitingen of andere stakingen;
15.2.2 Burgerlijke onlusten, oproer, invasie , terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog;
15.2.3 Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving , verzakkingen, epidemieën of andere natuurrampen;
15.2.4 Onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere vormen van openbaar of particulier vervoer;
15.2.5 Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken;
15.2.6 De wetten, decreten , wetgeving, voorschriften of beperkingen van een overheid.

15.3 Onze uitvoering onder een Contract wordt geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de Overmacht voortduurt, en we krijgen een verlenging van de tijd voor uitvoering voor de duur van die periode. We zullen ons redelijkerwijs inspannen om het geval van overmacht tot een einde te brengen of om een ​​oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen uit hoofde van het contract ondanks het geval van overmacht kunnen worden uitgevoerd.

16 Waiver

16.1 Als we op enig moment tijdens de looptijd van een Contract niet aandringen op strikte nakoming van een van uw verplichtingen onder het Contract of een van deze algemene voorwaarden , of als we geen van de rechten of rechtsmiddelen uitoefenen waarop we recht hebben op grond van het Contract, houdt dit geen afstandsverklaring in van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontheft het u niet van de nakoming van dergelijke verplichtingen.

16.2 Een verklaring van afstand door ons van een verzuim vormt geen verklaring van afstand van een volgend verzuim.

16.3 Geen enkele verklaring van afstand door ons van deze algemene voorwaarden is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt verklaard dat het een verklaring van afstand is en schriftelijk aan u is gecommuniceerd in overeenstemming met clausule 14 hierboven.

17 Scheidbaarheid

17.1 Als een van deze algemene voorwaarden of bepalingen van een contract door een bevoegde autoriteit in enige mate ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden verklaard, kan een dergelijke voorwaarde, voorwaarde of bepaling zal in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen die geldig blijven voor zover toegestaan ​​door de wet.

18 Volledige overeenkomst

18.1 Deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een Contract en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen ons, ongeacht of mondeling of schriftelijk

18.2 We erkennen allemaal dat, bij het aangaan van een Contract, geen van ons beiden heeft vertrouwd op enige verklaring, toezegging of belofte die door de ander is gegeven of geïmpliceerd is uit iets gezegd of geschreven in onderhandelingen tussen ons voorafgaand aan een dergelijk contract, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze algemene voorwaarden.

18.3 Geen van ons zal enig rechtsmiddel hebben met betrekking tot enige onware verklaring die mondeling of schriftelijk door de ander is gedaan vóór de datum van een Contract (tenzij dergelijke onjuiste verklaring op frauduleuze wijze is afgelegd) en het enige verhaal van de andere partij is contractbreuk zoals bepaald in deze algemene voorwaarden.

19 Ons recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen

19.1 We hebben het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en aan te passen aan veranderingen in marktomstandigheden die van invloed zijn op ons bedrijf, veranderingen in technologie, veranderingen in betaalmethoden , wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten en wijzigingen in de mogelijkheden van ons systeem.

19.2 U bent onderworpen aan het beleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij er wijzigingen worden aangebracht in dat beleid of deze algemene voorwaarden is vereist door de wet of overheidsinstantie (in welk geval het van toepassing is op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst), of als we u op de hoogte stellen van de wijziging in dat beleid of deze algemene voorwaarden voordat we u de verzendbevestiging sturen (in in dat geval hebben wij het recht om aan te nemen dat u de wijziging van de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, tenzij u ons binnen zeven werkdagen na ontvangst van de Producten door u op de hoogte stelt van het tegendeel).

20 Wet en jurisdictie

20.1 Contracten voor de aankoop van Producten via onze site en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder het Engelse recht. Elk geschil of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke Contracten of hun totstandkoming (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

21 Google Adwords-remarketing

We gebruiken Google AdWords Remarketing om op internet te adverteren voor SealSkinz. AdWords-remarketing geeft relevante advertenties weer die op u zijn afgestemd op basis van welke delen van de SealSkinz-website u hebt bekeken door een cookie op uw computer te plaatsen. Met Google AdWords Remarketing kunnen we onze marketing afstemmen op uw behoeften en alleen advertenties weergeven die voor u relevant zijn. Als u niet wilt deelnemen aan onze Google AdWords-remarketing, kunt u zich afmelden door naar Google Ads Preferences Manager

te gaan.
22 Mededingingsovereenkomst

20.1 We behouden ons het recht voor om een ​​wedstrijd op elk moment te beëindigen. Wedstrijdprijzen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van voorraad en maten.

20.2 Wedstrijdprijzen kunnen niet worden ingewisseld voor een geldwaarde en aan ons worden geretourneerd, tenzij het product een fabricagefout heeft.

20.3 Alle wedstrijden vermeld op sociale media/websites/literatuur of sealskinz.com zijn alleen van toepassing op inwoners van het Verenigd Koninkrijk, tenzij anders vermeld.

20.4 Het deelnamemechanisme wordt duidelijk vermeld op sociale media/websites/literature of sealskinz.com. Alleen gebruikers die via dit mechanisme meedoen, komen in aanmerking voor de wedstrijdprijzen.

20.4 Het deelnamemechanisme wordt duidelijk vermeld op sociale media/websites/literature of sealskinz.com. t7>

20,5 Sealskinz-medewerkers komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd en worden niet geselecteerd om de prijs te winnen.

.

Vergelijk Producten

{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}

Selecteer het eerste item om te vergelijken

Selecteer tweede item om te vergelijken

Selecteer derde item om te vergelijken

Vergelijken